Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Treść

Treść (8)

piątek, 16 październik 2020

RODO

Napisane przez Opublikowano w Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR KORESPONDENCJI 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Św. Wojciecha 20, 62-100

    Wągrowiec.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora

    ochrony danych. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rodzaj danych, które mogą być gromadzone: Dane identyfikacyjne wynikające z otrzymanej/wysłanej poczty, dane adresowe.

4. Cel przetwarzania danych osobowych: zarządzanie korespondencją przychodzącą i wychodzącą - ułatwienie pracy sekretariatu,

    udzielanie odpowiedzi na otrzymaną korespondencję

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie

    uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i odbywa się na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/powierzone: podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na

    podstawie przepisów prawa lub umowy, w szczególności:

     pracownikom i osobom delegowanym,

     podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług informatycznych.

     podmiotom obsługującym Administratora w zakresie świadczenia usług pocztowych i kurierskich.

     organom wewnętrznym administratora.

7. Okres przechowywania danych:

     Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję

        oraz przez okres przewidziany w przepisach prawa dotyczących przechowywania określonych dokumentów.

     Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami

        kierowanymi wobec Administratora, a wynikającymi z przyjęciem i obiegiem korespondencji przez okres wynikający z przepisów

        prawa.

     Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane dla celów statystycznych i organizacyjnych administratora przez czas

        niezbędny w tym przedmiocie.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie niezbędnym do przyjęcia i obiegu korespondencji jest dobrowolne.

     Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia odpowiedzi na kierowaną korespondencję.

11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

     międzynarodowej.

Zarząd Stowarzyszenia

Czytaj więcej...
piątek, 16 październik 2020

RODO

Napisane przez Opublikowano w Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA - REJESTR UCZESTNIKÓW PROJEKTÓW

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Św. Wojciecha 20, 62-100  

   Wągrowiec.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora

   ochrony danych. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rodzaj danych, które mogą być gromadzone: imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, PESEL lub informacja o wieku, 

   telefon, e-mail, wizerunek - rodzaj pobieranych danych uzależniony jest od wymogów umów o dofinasowanie.

4. Cel przetwarzania danych osobowych:

   1) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udokumentowania udzielonego wsparcia [doradczego/szkolenioweg/innego];  

   2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prawidłowej realizacji zadania publicznego [projektu].

   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu ewaluacji, kontroli, monitoringu i sprawozdawczości zadania publicznego 

       [projektu].

   4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach statystycznych i prowadzenia archiwizacji.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych:

   1) jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) 

       RODO;

   2) w zakresie publikacji wizerunku [oraz jego upublicznienia] odbywa się za Pani/Pana zgodą, tj. na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit.

       a) RODO;

   3) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora i odbywa się na

       podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO [np. cele statystyczne, przygotowanie przyszłych projektów].

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/powierzone: Zleceniodawcy zadania publicznego [projektu], podmiotom

    uczestniczącym w realizacji zadania publicznego [projektu], podmiotom dokonującym audytu/kontroli zadania publicznego

    [projektu], zewnętrznemu biuru rachunkowemu [obsłudze kadrowo-płacowa], bankowi, organom wewnętrznym administratora.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez: okresy wymagane umowami o udzielenie dotacji, przy czym administrator

    może przetwarzać dane również później aż do momentu ustania potrzeby przetwarzania w celach analityki/statystki oraz

    planowania kolejnych przedsięwzięć.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych jest niezbędne do skorzystania ze wsparcia udzielanego w ramach realizacji zadania

     publicznego.

11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.

12. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji

     międzynarodowej.

Zarząd Stowarzyszenia

Czytaj więcej...
czwartek, 15 październik 2020

RODO

Napisane przez Opublikowano w Treść

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA CZŁONKA STOWARZYSZENIA

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej RODO informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, ul. Św. Wojciecha 20, 62-100   

    Wągrowiec.

2. Administrator danych nie jest zobowiązany do powołania inspektora ochrony danych. Administrator danych nie powołał inspektora

    ochrony danych. Kontakt do administratora danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Rodzaj gromadzonych danych: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, data i miejsce urodzenia, pesel, wykształcenie, status na

    rynku pracy.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:

   1) realizacji zadań statutowych Administratora,

   2) członkostwa w Stowarzyszeniu,

   3) budowania dobrego wizerunku Administratora,

   4) techniczno-organizacyjnych,

   5) statystycznych.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

   1) przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Pani/Pana zgody, tj. na podstawie

       artykułu 6 ust. 1 lit. a) RODO,

   2) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

       w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych i odbywa się na podstawie

       artykułu 6 ust. 1 lit c) RODO,

   3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym i

       odbywa się na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. e) RODO,

   4) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

       realizowanych przez Administratora w związku z prowadzoną działalnością statutową i odbywa się na podstawie artykułu 6 ust.

      1 lit. f) RODO.

6. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione/ powierzone wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych

    osobowych na podstawie przepisów prawa, a także współpracownikom Administratora, zewnętrznemu biuru rachunkowemu oraz

    firmom ubezpieczeniowym w przypadku wykupienia polisy ubezpieczeniowej.

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów oraz obowiązków archiwalnych i

    statystycznych, jak również dla udokumentowania działalności Administratora.

8. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub

    ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo

    do cofnięcia zgody w dowolnym momencie gdy przetwarzanie danych odbywa się na jej podstawie.

9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia Pani/Pana w poczet członków Stowarzyszenia/

     członkostwa w Stowarzyszeniu oraz uczestniczenia i korzystania z wydarzeń organizowanych i prowadzonych przez

     Administratora w ramach działalności statutowej. Wyrażanie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych wizerunkowych jest

     dobrowolne.

11. Udostępnione przez Panią/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu. Profilowanie to – zgodnie z art. 4 pkt 4) RODO dowolna

     forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny

     niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów

     pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,

     zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. Administrator danych nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych do

     państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czytaj więcej...
sobota, 05 listopad 2022

Zajęcia w sekcjach WUTW w II semestrze r. a. 2023/2024

Napisane przez Opublikowano w Treść

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 ul. Św. Wojciecha 20

 

LEKTORAT JĘZYKA ANGIELSKIEGO – 12 ZAJĘĆ PO 1 GODZ.– BEZPŁATNIE, Sala nr 20, Prowadząca: mgr A.Messyasz

Poniedziałek: godz.15.30 -16.15 I grupa pocz.: 26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05;

                    godz.16.20 – 17.05 IV gr. śr. zaaw.: 26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05;

                    godz.17.10 – 17.55 V gr. mało zaaw.26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05;;

Czwartek : godz. 15.30 - 16.15 II grupa - zaaw.: 29.02, 7.03, 14.03, 21.03, 4.04, 11.04, 18.04, 25.04, 9.05, 23.05, 6.06, 13.06;

                godz.16.20 - 17.05 III grupa śr. zaaw.:29.02, 7.03, 14.03, 21.03, 4.04, 11.04, 18.04, 25.04, 9.05, 23.05, 6.06, 13.06;

 

 

LEKTORAT JĘZYKA NIEMIECKIEGO – 12 ZAJĘĆ PO 1,5 GODZ.– BEZPŁATNIE, Sala NR 26, Prowadząca: mgr Aneta Hinzmann

Poniedziałek: godz. 16.15 – 17.25:     26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05;

 

MIEJSKI DOM KULTURY

 

SEKCJA TAŃCA HULA – 13 ZAJĘĆ PO 1,5 GODZ. – 59 ZŁ ZA SEMESTR Sala kinowa, Prowadząca: inż. Longina Gołuńska

Wtorek :godz.12.00 - 13.30     27.02, 5.03, 19.03, 9.04, 16.04, 23.04, 30.04, 7.05, 14.05, 21.05, 28.05, 4.06, 11.06;

 

WARSZTATY PLASTYCZNE – 6 ZAJĘĆ PO 2 GODZ. – 55 ZŁ ZA SEMESTR Galeria, Prowadzący: mgr Ryszard Dereżyński

Wtorek: godz. 10.00 - 12.00  5.03, 19.03, 2.04, 16.04, 30.04, 7.05;

 

KOŁO ŚPIEWACZE – ZAJĘCIA PO 1 GODZ. BEZPŁATNIE poniedziałki: godz.18.00   Warsztaty, Prowadzący: dr Tomasz Kotwica

 

SEKCJA REGIONALNA - 4 ZAJĘCIA PO 1 GODZ. – Galeria, Koordynator mgr Zofia Zawol i mgr Natalia Byczyńska

Czwartek: godz. 16,00 – 17,00   8.02, 14.03, 11.04, 9.05;

 

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA, UL. ŚREDNIA 18

 

SPOTKANIA Z POEZJĄ – 4 ZAJĘCIA PO 1,5 GODZ. BEZPŁATNIE - Prowadząca: Jadwiga Mianowska

Czwartek: godz. 14.30 – 16.00     7.03, 4.04, 2.05, 6.06;

 

HISTORIA SZTUKI – 4 ZAJĘCIA PO 2 GODZ. – 14 ZŁ ZA SEMESTR, Prowadząca: mgr Joanna Drążkiewicz

Czwartek: godz. 15.30 – 17.00    21.03, 18.04, 16.05, 13.06;  

  

AQUAPARK

 

BASEN – 12 ZAJĘĆ PO 1 GODZ.– OSOBY Z GMINY WĄGROWIEC I MIASTA WĄGROWIEC – BEZPŁATNIE, POZOSTALI I OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE NA BASEN 2 RAZY W TYGODNIU 96ZŁ ZA SEMESTR

Środa: godz.  12.00 - 13.00 I grupa: 28.02, 6.03, 13.03, 20.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 5.06;

Piątek: godz. 12.00 - 13.00 II grupa: 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 5.04, 12.04, 19.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05,7.06;

Piątek: godz. 20.00 – 21.00 III grupa: 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 5.04, 12.04, 19.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05,7.06;

 

AEROBIK W WODZIE12 ZAJĘĆ PO 45 MIN.- OSOBY Z GMINY WĄGROWIEC I MIASTA WĄGROWIEC – BEZPŁATNIE, POZOSTALI 156 ZŁ ZA SEMESTR Prowadząca: mgr Marzena Zabłocka

Czwartek: godz. 18.10 - 18.55     29.02, 7.03, 14.03, 21.03, 4.04, 11.04, 18.04, 25.04, 9.05, 16.05, 23.05, 6.06;

 

GROTA SOLNA – 12 ZAJĘĆ PO 45 MIN.– OSOBY Z MIASTA WĄGROWIEC – BEZPŁATNIE, POZOSTALI 72 ZŁ ZA SEMESTR

Poniedziałek: godz. 9.00 - 9.45      I grupa: 26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05,27.05;

Poniedziałek: godz.10.00 - 10.45   II grupa 26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05,27.05;

Poniedziałek: godz.11.00 - 11.45   III grupa: 26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05,27.05;

Poniedziałek: godz.12.00 - 12.45   IV grupa: 26.02, 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05,27.05;

 

ZAJĘCIA W INNYCH OBIEKTACH

 

ĆWICZENIE PAMIĘCI – 6 ZAJĘĆ PO 2 GODZ. -66 ZŁ ZA SEMESTR. Prowadząca mgr Ewelina Kuzio, PHUS, ul. Żeromskiego 1 A

Poniedziałek :   godz. 12.00 - 13.30       4.03, 18.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05;

 

SEKCJA PILATES12 ZAJĘĆ PO 45 MIN.- OSOBY Z GMINY WĄGROWIEC I MIASTA WĄGROWIEC – BEZPŁATNIE, POZOSTALI I OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE NA PILATES 2 RAZY W TYGODNIU 112 ZŁ ZA SEMESTR Prowadząca: mgr Alicja Brewińska, Balance Studio Zdrowia Nad Nielbą 37 A /wejście od ulicy Rzecznej/

Poniedziałek: godz.15.00 – 15.45      I grupa: 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05, 3.06;

Poniedziałek: godz.15.55 – 16.40      II grupa: 4.03, 11.03, 18.03, 25.03, 8.04, 15.04, 22.04, 6.05, 13.05, 20.05, 27.05, 3.06;

Środa: godz.14.50 – 15.35               III grupa: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05;

Środa: godz. 15.45 - 16.30               IV grupa: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05;

Środa: godz. 16.40 - 17.25               V grupa: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05;

Środa: godz. 17.35 – 18.20              VI grupa: 6.03, 13.03, 20.03, 27.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 29.05

Piątek: godz. 16.40 – 17.25             VII grupa: 15.03, 22.03, 29.03, 5.04, 12.04, 19.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05, 7.06, 14.06;

 

JOGA –12 ZAJĘĆ PO 1 GODZ –OSOBY Z GMINY WĄGROWIEC I MIASTA WĄGROWIEC - BEZPŁATNIE ,POZOSTALI I OSOBY UCZĘSZCZAJĄCE NA JOGĘ 2 RAZY W TYGODNIU 78 ZŁ ZA SEMESTR - Szkoła Podstawowa, ul. Kolejowa 14, Prowadząca: mgr Justyna Gronek

Wtorek : godz.16.30 – 17.30 I grupa: 27.02, 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 9.04, 16.04, 23.04, 7.05, 21.05, 28.05, 4.06;

Wtorek: godz. 17.40 – 18.40 II grupa 27.02, 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 9.04, 16.04, 23.04, 7.05, 21.05, 28.05, 4.06;

Wtorek: godz. 18.50 – 19.50 III grupa: 27.02, 5.03, 12.03, 19.03, 26.03, 9.04, 16.04, 23.04, 7.05, 21.05, 28.05, 4.06;

Piątek /płatne/: godz. 15.15 -16.15 IV grupa: 1.03, 8.03, 15.03, 22.03, 5.04, 12.04, 19.04, 26.04, 10.05, 17.05, 24.05, 7.06;-OSiR

 

WARSZTATY RĘKODZIEŁA 8 ZAJĘĆ PO 2 GODZ Prowadząca: Wanda Szewczyk

Wtorek: godz. 14.00 – 16.00   27.02, 12.03, 19.03, 9.04, 23.04, 7.05, 21.05, 4.06;  Dzienny Dom Seniora

 

SEKCJA ROWEROWA - 6 ZAJĘĆ PO 2 GODZ   Zbiórka grupy – ul. Brzozowa, Prowadząca: Maria Lalik

Piątek: godz. 14.30 – 16.30     5.04, 12.04, 19.04, 26.04, 10.05, 17.05;

 

SEKCJA TURYSTYCZNA – 4 ZAJĘCIA PO 1 GODZ.– WIELSPIN Koordynator: Krystyna Kopiejewska

Czwartek: godz. 16.30 – 17.30             29.02, 21.03, 25.04, 23.05;

 

TANIEC LATYNOAMERYKAŃSKI - 12 ZAJĘĆ PO 1 GODZ.-OSOBY Z MIASTA WĄGROWIEC – BEZPŁATNIE, POZOSTALI 96 ZŁ ZA SEMESTR - Mała Sala OSiR   Prowadząca: mgr Małgorzata Wieczorek

Środa: godz. 10.30 – 11.30   28.02, 6.03, 13.03, 20.03, 3.04, 10.04, 17.04, 24.04, 8.05, 15.05, 22.05, 5.06;

 

SIŁOWNIA – 8 ZAJEĆ PO 1 GODZ. /13.01 – 23.03/– KARNET ZA 60 ZŁ ORAZ 8 ZAJĘĆ PO 1 GODZ. /6.04-15.06/ - KARNET ZA 60 ZŁ

OSiR I PIĘTRO, UL. KOŚCIUSZKI 59

Sobota: godz. 11.00 – 12.00   13.01, 20.01, 3.02, 10.02, 24.02, 2.03, 16.03, 23.03;                                                                                                         

Sobota: godz. 11.00 – 12.00   6.04, 13.04, 27.04, 11.05, 18.05, 1.06, 8.06, 15.06;

 

Telefon kontaktowy do stowarzyszenia: 725461069                    Strona internetowa: www.wutw.wagrowiec.pl

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

Nasi przyjaciele

Napisane przez Opublikowano w Treść
osir  herb
GSW Milenium - NOWE LOGO  migland logo
herbpowiatu1  
HERBWAGR  logo-muzeum
mdk-logo  arka kalen 2007 new
zsp1
 
Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Napisane przez Opublikowano w Treść

GŁOWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI WUTW JEST

włączenie osób powyżej 50 roku życia do kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej  i fizycznej.

                           

Z oferowanych przez WUTW form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej  mogą korzystać wyłącznie członkowie WUTW.

Członkowie WUTW dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia danego roku akademickiego będą udokumentowane w indeksach zaliczenia  kolejnych semestrów.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM  WUTW?

Zgodnie z §14 Statutu WUTW  członkiem  zwyczajnym  WUTW może być osoba fizyczna  w wieku ponad  50 lat życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

1. zapoznała się ze Statutem WUTW  i uznaje cele statutowe tego stowarzyszenia,

2. złoży pisemną deklarację członkowską oraz  dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane  na odwrocie),

3. dokona opłaty wpisowego i składki członkowskiej.

                                        PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Członek zwyczajny WUTW ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz WUTW oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach  WUTW i zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością WUTW.

Każdy członek zwyczajny WUTW otrzyma  legitymację członkowską  oraz  indeks.

Uwaga: legitymacje, indeksy oraz  dyplomy  WUTW  mają charakter symboliczny.

Każdy członek WUTW ma obowiązek :

1. uczestniczenia  w  wykładach otwartych  oraz w  zajęciach co najmniej  jednej wybranej przez siebie formie zajęć prowadzonych przez WUTW np. lektoracie języka obcego, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, sekcji zainteresowań, warsztatach.

2.przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów WUTW.

3.regularnego opłacania składek.

Opracowała: Zofia Zawol

Korekta: Barbara Kucharska

 

 

 

 

Czytaj więcej...
poniedziałek, 11 czerwiec 2012

Sekcje

Napisane przez Opublikowano w Treść

Sekcje w I semestrze r.a 2023/2024

 

Lektorat języka angielskiego - opiekun z Zarządu WUTW Małgorzata Włodarczyk

 Lektorat języka niemieckiego - opiekun z Zarządu WUTW Małgorzata Włodarczyk

Historia sztuki - opiekun z Zarządu WUTW Hanna Pękala

Spotkania z poezją - opiekun z Zarządu WUTW Anna Brzezińska

Ćwiczenie pamięci - opiekun z Zarządu Władysław Smolej

Sekcja turystyczna - opiekun z Zarządu WUTW Damian Jurga

Sekcja regionalna - opiekun z Zarządu Hanna Pękala

Sekcja rowerowa - opiekun z Zarządu Władysław Smolej

Pilates - opiekun z Zarządu Hanna Pękala

Joga - opiekun z Zarządu Damian Jurga

 Sekcja tańca ,,hula" - opiekun z Zarządu WUTW Barbara Kucharska

 Tańce latynoamerykańskie i standardowe - opiekun z Zarządu WUTW Elżbieta Dahlke

 Pływanie w basenach - opiekun z Zarządu WUTW Damian Jurga

 Aerobik w wodzie - opiekun z Zarządu WUTW Elżbieta Dahlke

 Pobyt w grocie solnej - opiekun z Zarządu WUTW Anna Brzezińska

 Warsztaty rękodzieła - opiekun z Zarządu WUTW Barbara Kucharska

 Warsztaty plastyczne - opiekun z Zarządu WUTW Anna Brzezińska

Koło śpiewacze - opiekun z Zarządu WUTW Barbara Kucharska

Siłownia - opiekun z Zarządu WUTW Damian Jurga

Czytaj więcej...
sobota, 05 listopad 2022

Kontakt

Napisane przez Opublikowano w Treść

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

62-100 Wągrowiec, ul. Św. Wojciecha 20 (budynek SP nr 1)

Dyżury informacyjno - organizacyjne - w okresie zajęć semestralnych - poniedziałek, środa i czwartek - godz. 14.30 - 15.30 (Sekretariat WUTW - Pokój 12  na piętrze nad halą sportową)

W II semestrze 2023/2024 r.a. będą to następujące terminy:

26,28,29 luty 2024r.

4,6,7,11,13,14,18,20,21,25,27 marzec 2024r.

3,4,8,10,11,15,17,18,22,24,25 kwiecień 2024r.

6,8,9,13,20,22,23,27,29 maj 2024r.

3,5,6,10,12,13 czerwiec 2024r.

Informacje dotyczące WUTW można otrzymać telefonicznie, pod numerem: 725 461 069 lub 697 801 500 (czynny w czasie dyżuru).

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.wutw.wagrowiec.pl

NIP 7661984942

KRS 0000384932

Nr konta: 82 8959 0001 0007 5297 2000 0010

Czytaj więcej...
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl