Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

poniedziałek, 11 czerwiec 2012

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

GŁOWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI WUTW JEST

włączenie osób powyżej 50 roku życia do kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej  i fizycznej.

                           

Z oferowanych przez WUTW form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej  mogą korzystać wyłącznie członkowie WUTW.

Członkowie WUTW dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia danego roku akademickiego będą udokumentowane w indeksach zaliczenia  kolejnych semestrów.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM  WUTW?

Zgodnie z §14 Statutu WUTW  członkiem  zwyczajnym  WUTW może być osoba fizyczna  w wieku ponad  50 lat życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

1. zapoznała się ze Statutem WUTW  i uznaje cele statutowe tego stowarzyszenia,

2. złoży pisemną deklarację członkowską oraz  dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane  na odwrocie),

3. dokona opłaty wpisowego i składki członkowskiej.

                                        PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Członek zwyczajny WUTW ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz WUTW oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach  WUTW i zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością WUTW.

Każdy członek zwyczajny WUTW otrzyma  legitymację członkowską  oraz  indeks.

Uwaga: legitymacje, indeksy oraz  dyplomy  WUTW  mają charakter symboliczny.

Każdy członek WUTW ma obowiązek :

1. uczestniczenia  w  wykładach otwartych  oraz w  zajęciach co najmniej  jednej wybranej przez siebie formie zajęć prowadzonych przez WUTW np. lektoracie języka obcego, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, sekcji zainteresowań, warsztatach.

2.przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów WUTW.

3.regularnego opłacania składek.

Opracowała: Zofia Zawol

Korekta: Barbara Kucharska

 

 

 

 

Ostatnio zmieniany piątek, 16 październik 2020 11:07
Więcej w tej kategorii: « Sekcje Nasi przyjaciele »
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl