Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Zofia Zawol

Zofia Zawol

     W 15 czerwca 2013 roku zakończono drugi rok akademicki WUTW.

     Część oficjalna uroczystości odbyła się w auli ZSP nr 1. Oprócz studentów przybyli na nią wykładowcy prowadzący zajęcia w sekcjach oraz goście. Tradycyjnie już , w rytmie poloneza do sale weszli ubrani w togi członkowie zarządu wągrowieckiej uczelni dla seniorów. Uroczystość otworzył i prowadził prof.nzw.dr Hubert Paluch dziekan Wydziału Zamiejscowego GSW Milenium, sprawującego patronat naukowy i organizacyjny nad WUTW. Informację o działalności w roku akademickim 2012/2013 przedstawiła prezes Barbara Kucharska. Był to rok bogaty w wydarzenia. 173 studentów pracowało w 17 sekcjach, a także brało udział m.in. w: wykładach otwartych, wycieczkach ( w Góry Świętokrzyskie, do Turku i Koszut, po zabytkach gmin Skoki i Gołańcz oraz na Targi „Aktywni 50 plus” w Poznaniu), spektaklach teatralnych i miejskich imprezach kulturalnych oraz imprezach charytatywnych. Słuchacze drugiego roku realizowali projekty w ramach zadań publicznych: międzypokoleniowy plener plastyczno-fotograficzny w Rybowie współfinansowany ze środków Powiatu Wągrowieckiego oraz wystawę „Wągrowiec wczoraj, dziś i jutro oczami jego starszych mieszkańców” współfinansowaną z budżetu Gminu Miejskiej Wągrowiec.

     Zgodnie z decyzją zarządu wszyscy studenci otrzymali zaliczenie zajęć, w tym 133 drugiego roku oraz 40 pierwszego roku. Potwierdzeniem tego fakty są dyplomy, które wręczała prezes B. Kucharska. Były również podziękowania dla wszystkich starostów grup za wkład pracy i aktywny udział w rozwoju WUTW w minionym roku akademickim. Uroczystość w auli ZSP nr 1 zakończyło wystąpienie Jarosława Berendta radnego Sejmiku Wojewódzkiego, dyrektora ZSP nr 1. Wyraził on duże uznanie dla działalności uniwersytetu oraz życzył wszystkim studentom udanych wakacji.

     Po części oficjalnej brać studencka i goście udali się do Ośrodka Edukacji Leśnej, gdzie odbyło się spotkanie integracyjne. Wszyscy bawili się znakomicie przy muzyce i piosenkach zespołu „Nastroje”, którego występ zasponsorował student Jan Kozdęba

POCIG

Czytaj więcej...

WYCIECZKA DO GMINY GOŁAŃCZ

piątek, 07 czerwiec 2013

W sobotę 25 maja sekcja regionalna Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbyła

kolejną wycieczkę po powiecie wągrowieckim. Tym razem zwiedzano zabytki miasta i gminy

Gołańcz. Mimo iż znajdują się one tak blisko, większość uczestniczących w wyjeździe osób miała

okazję podziwiać je po raz pierwszy. Interesujące dzieje kościołów na terenie gminy przybliżyli

osobiście proboszczowie parafii: w Czeszewie - ks. Jan Dzierla, w Chojnie - ks. Ryszard Stawiarz

i w Smogulcu ks. Waldemar Krawczak. Przewodnikiem po kościołach i zamku w Gołańczy była

Anna Kabacińska z Gołanieckiego Ośrodka Kultury, która zaprezentowała również zgromadzone

zbiory w prowadzonej przez siebie Regionalnej Izbie Pamięci . Uczestnicy wycieczki mieli też okazje

być gośćmi aktualnych właścicieli dworu w Brdowie, dr Marka Daniela i jego małżonki. Podczas

niezwykle sympatycznego spotkania z gospodarzami poznali historie tego miejsce, a także obejrzeli

odnawiane aktualnie pomieszczenia uroczego dworku.

Czytaj więcej...

KONFERENCJA W GYULI (WĘGRY)

czwartek, 04 październik 2012

W dniach 28-30 września czteroosobowa grupa słuchaczy Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WZ GSW Milenium brała udział w wyjeździe delegacji miasta Wągrowca do Gyuli, miasta partnerskiego na Węgrzech. Delegacja naszego WUTW uczestniczyła w dniach 28-28.09.2012 w międzynarodowej konferencji na temat aktywizacji osób starszych i współpracy międzypokoleniowej. Konferencję współorganizowały z Gyulą miasta Arad i Civasna z Rumunii  oraz Budrio z Włoch. Grupa reprezentująca WUTW w składzie: Zofia Zawol, Halina Sobota, Maria Tabaka oraz Barbara Drobik miała nie tylko okazję zapoznać się z działaniami na rzecz osób starszych w innych krajach europejskich ale również zaprezentować podejmowane działania w tym zakresie w Wągrowcu. Prezes WUTW Zofia Zawol przedstawiła podczas konferencji prezentację na temat -

„Aktywizacja osób starszych poprzez działalność uniwersytetów trzeciego wieku, na przykładzie działalności Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”. Wystąpienie to spotkało się z dużym zainteresowaniem uczestników konferencji. Członkinie delegacji WUTW brały także udział w uroczystości z okazji 10-lecia podpisania współpracy o partnerstwie między Gyulą i Wągrowcem, która odbyła się w dniu 30 września w pięknej sali konferencyjnej zabytkowego ratusza w Gyuli. Była też okazja zwiedzić miasto, w tym bardzo ciekawy, liczący ponad 600 lat gotycki zamek. 

SDC15860

Zofia Zawol

Czytaj więcej...

WYCIECZKA NA PODLASIE

poniedziałek, 17 wrzesień 2012

W dniach 7-9 września br. odbyła się kolejna wycieczka słuchaczy Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy WZ GSW Milenium w Wągrowcu. Studenci wyjechali na Podlasie, a trasa zwiedzania prowadziła śladami trzech kultur. Podczas tej niezwykle interesującej i kształcącej wyprawy poznawano miejsca kultu i pamięci judaizmu, prawosławia i islamu. Uczestnicy wycieczki zwiedzili dawną synagogę, aktualnie muzeum judaizmu w Tykocinie, Muzeum Ikon oraz cerkiew w Supraślu, meczet i mizar (cmentarz) w Kruszynianach. Mieli również okazję poznania Grabarki , znanego miejsca kultu prawosławia. W programie wycieczki było także zwiedzanie Pałacu Branickich w Białymstoku, Muzeum Przyrodniczego w Białowieży oraz rezerwatu żubrów.

Pomysłodawcą i głównym organizatorem tej niezwykłej wycieczki był Damian Jurga, członek Sekcji Turystycznej WUTW, a w przygotowaniu i realizacji programu pomogły mu koleżanki z sekcji: Krystyna Kopiejewska, Alina Grzechowiak, Elżbieta Szymała i Wiesława Maćkowiak.

ORGANIZATOR WYCIECZKI

CERKIEW

KRUSZYNIANY

SYNAGOGA-MUZEUM JUDAIZMU

Czytaj więcej...

Plener w Rybowie

piątek, 31 sierpień 2012

W dniach 20-23 sierpnia w Gospodarstwie Rybacko-Agroturystycznym w Rybowie odbył się międzypokoleniowy plener plastyczno-fotograficzny  zorganizowany przez Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.  Plener realizowany był jako zadanie publiczne, współfinansowane przez Powiat Wągrowiecki.  Uczestniczyło w nim: 11 członków WUTW, którzy w roku akademickim 2011/2012 doskonalili swoje zdolności  i umiejętności na warsztatach plastycznych,   6 osobowa grupa młodzieży z powiaty wągrowieckiego zajmująca się  twórczością plastyczną i  fotograficzną  oraz dwóch artystów plastyków związanych z Rybowem: Tadeusz Ogrodnik – artysta grafik , aktualny dyrektor  BWA i UP w Pile  i   Justyna Jułga – artystka malarka, córka pochodzącego z Rybowa  artysty malarza, fotografika i poety Kazimierza Jułgi.  Komisarzem pleneru był Ryszard Dereżyński- artysta plastryk z Wągrowca.

Uczestnicy pleneru nie tylko uwieczniali ciekawe miejsca w Rybowie, ale również uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Na zakończenie pleneru odbyła się prezentacja  wykonanych prac, z których wiele wymaga jeszcze dopracowania.  Wystawę poplenerową zaplanowano w  Rybowie  na koniec października lub listopad.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE PLENEROWI

Wieczorem w poniedziałek 20 sierpnia odbyło się spotkanie „Rybowo inspirację dla artystów”, poświecone artystom plastykom pochodzącym z Rybowa: Kazimierzowi Jułdze (1935-2002)- malarzowi, fotografikowi i poecie, długoletniemu dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych w Bydgoszczy oraz  Tadeuszowi Ogrodnikowi – artyście grafikowi, aktualnemu dyrektorowi  Biura Wystaw Artystycznych i Usług Plastycznych w Pile. Otwarto tez wystawę prac  obydwu artystów.  Tego samego dnia odsłonięto tablice pamiątkową ufundowaną przez mieszkańców Rybowa Kazimierzowi Jułdze.

We wtorek 21 sierpnia z uczestnikami pleneru spotkał się Tadeusz Ogrodnik, który zaprezentował pokaz multimedialny swoich prac i omówił swoją twórczość.  Natomiast w środę o zabytkach gminy Gołańcz mówił Sławomir Maciaszek, miłośnik i ogromny znawca  wszystkich zagadnień związanych z tą  gminą. Swoją opowieść ilustrował  zdjęciami  oraz krótkimi filmami.

Z.Z.

Czytaj więcej...

Nasi przyjaciele

poniedziałek, 11 czerwiec 2012
osir  herb
GSW Milenium - NOWE LOGO  migland logo
herbpowiatu1  
HERBWAGR  logo-muzeum
mdk-logo  arka kalen 2007 new
zsp1
 
Czytaj więcej...

PODSTAWOWE INFORMACJE

poniedziałek, 11 czerwiec 2012

PODSTAWOWE INFORMACJE

O WĄGROWIECKIM UNIWERSYTECIE TRZECIEGO WIEKU

Wągrowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku  (WUTW) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 29 kwietnia 2011 roku i posiada osobowość prawną. Podstawowym aktem prawnym wyznaczającym cele i kierunki działania  jest Statut WUTW.

                                                            PATRONAT

Patronat naukowy i organizacyjny nad WUTW sprawuje Filia Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej  „Milenium” w Wągrowcu.

Czytaj więcej...

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

poniedziałek, 11 czerwiec 2012

GŁOWNYM CELEM DZIAŁALNOŚCI WUTW JEST

włączenie osób powyżej 50 roku życia do kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej  i fizycznej.

                           

Z oferowanych przez WUTW form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo- turystycznej  mogą korzystać wyłącznie członkowie WUTW.

Członkowie WUTW dzielą się na:

  1. członków zwyczajnych
  2. członków wspierających
  3. członków honorowych

Warunkiem otrzymania dyplomu ukończenia danego roku akademickiego będą udokumentowane w indeksach zaliczenia  kolejnych semestrów.

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWYCZAJNYM  WUTW?

Zgodnie z §14 Statutu WUTW  członkiem  zwyczajnym  WUTW może być osoba fizyczna  w wieku ponad  50 lat życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

1. zapoznała się ze Statutem WUTW  i uznaje cele statutowe tego stowarzyszenia,

2. złoży pisemną deklarację członkowską oraz  dwa zdjęcia legitymacyjne (podpisane  na odwrocie),

3. dokona opłaty wpisowego i składki członkowskiej.

                                        PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Członek zwyczajny WUTW ma prawo do czynnego i biernego prawa wyborczego do władz WUTW oraz uczestniczenia w ogólnych zebraniach  WUTW i zabierania głosu w sprawach związanych z działalnością WUTW.

Każdy członek zwyczajny WUTW otrzyma  legitymację członkowską  oraz  indeks.

Uwaga: legitymacje, indeksy oraz  dyplomy  WUTW  mają charakter symboliczny.

Każdy członek WUTW ma obowiązek :

1. uczestniczenia  w  wykładach otwartych  oraz w  zajęciach co najmniej  jednej wybranej przez siebie formie zajęć prowadzonych przez WUTW np. lektoracie języka obcego, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, sekcji zainteresowań, warsztatach.

2.przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień statutu, regulaminów i uchwał organów WUTW.

3.regularnego opłacania składek.

Opracowała: Zofia Zawol

Korekta: Barbara Kucharska

 

 

 

 

Czytaj więcej...

Zarząd

poniedziałek, 11 czerwiec 2012

WŁADZE  WĄGROWIECKIEGO UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU

przy Filii GSW Milenium w Wągrowcu

 

ZARZĄD WUTW  wybrany w dniu 10 czerwca 2022 roku

 

Prezes - Barbara Kucharska

Wiceprezes ds. dydaktycznych - Hanna Pękala

Wiceprezes ds. organizacynych - Małgorzata Włodarczyk

Sekretarz - Elżbieta Dahlke

Skarbnik - Władysław Smolej

Członek - Anna Brzezińska

Członek - Damian Jurga

Wszyscy członkowie Zarządu WUTW pełnią swoje funkcje społecznie.

Czytaj więcej...

Komisja rewizyjna

poniedziałek, 11 czerwiec 2012

 

Przewodniczący – Jan Maćkowiak

Wiceprzewodniczący – Halina Książkiewicz

 Sekretarz - Barbara Fredrich

Czytaj więcej...
Sponsor strony WUTW: dr Hubert Paluch Stronę wykonała firma migland.pl  2012

 

www.wutw.wagrowiec.pl